No posts were found.

19/2021 Podpisanie   umowy przez spółkę zależną Emitenta
18/2021 Wydanie   zakazu zapłaty przeciwko spółce zależnej
17/2021 Wykaz   akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym   Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 roku
16/2021 Otrzymanie   zawiadomienia o zawarciu porozumienia przez akcjonariuszy
15/2021 Wprowadzenie   zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie   akcjonariusza Spółki
14/2021 Zwołanie   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Merlin Group S.A. na dzień 30 czerwca 2021   roku
13/2021 Zmiana   stanu posiadania – zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej
12/2021 Zmiana   stanu posiadania – pośrednie nabycie akcji zawiadomienie z art. 69a ustawy o   ofercie publicznej
11/2021 Zmiana   stanu posiadania – pośrednie nabycie akcji zawiadomienie z art. 69a ustawy o   ofercie publicznej
10/2021 Zawiadomienie   o transakcjach wykonywanych przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi   obowiązki zarządcze
9/2021 Zmiana   stanu posiadania
8/2021 Zmiana   stanu posiadania – zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej
7/2021 Zmiana   stanu posiadania – zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej
6/2021 Powzięcie   informacji o wydaniu postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia
5/2021 Komentarz   Emitenta do finalizacji transakcji na akcjach serii Ł, tj. do nabycia   znacznego pakietu akcji Emitenta przez inwestora strategicznego
4/2021 Zmiana   stanu posiadania – pośrednie nabycie akcji zawiadomienie z art. 69a ustawy o   ofercie publicznej
3/2021 Zmiana   stanu posiadania – pośrednie nabycie akcji zawiadomienie z art. 69a ustawy o   ofercie publicznej
2/2021 Zmiana   stanu posiadania – zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej
1/2021 Zawiadomienie   o transakcjach wykonywanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą   funkcję zarządcze
38/2020 Zawiadomienie   w trybie art. 69a Ustawy o ofercie publicznej
37/2020 Zawiadomienie   w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
36/2020 Zawiadomienie   w trybie art. 69a Ustawy o ofercie publicznej
35/2020 Informacja   o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
34/2020 Zawiadomienie   w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
33/2020 Zawiadomienie   w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
32/2020 Zawiadomienie   w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
31/2020 Piąte   (ostatnie) wezwanie do złożenia dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych   (niezdematerializowanych)
30/2020 Wykaz   akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym   Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 8 grudnia 2020 roku
29/2020 Rejestracja   połączenia spółek zależnych od Emitenta
28/2020 Czwarte   wezwanie do złożenia dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych   (niezdematerializowanych)
27/2020 Trzecie   wezwanie do złożenia dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych   (niezdematerializowanych)
26/2020 Zwołanie   Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Merlin Group S.A. na dzień 8 grudnia 2020   r.
25/2020 Drugie   wezwanie do złożenia dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych   (niezdematerializowanych)
24/2020 Zawiadomienie   w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
23/2020 Przyjęcie   oferty złożonej przez Merlin Commerce sp. z o. o. nabycia m. in. znaku   towarowego i domeny „merlin.pl”
22/2020 Zawiadomienie   w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
21/2020 Pierwsze   wezwanie do złożenia dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych   (niezdematerializowanych)
20/2020 Zawiadomienie   w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
19/2020 Kolejna   aktualizacja informacji o stanie negocjacji z potencjalnym inwestorem   strategicznym
18/2020 Powzięcie   informacji o zawieszeniu postępowania rejestrowego z uwagi na postępowanie w   sprawie zaskarżenia uchwał
17/2020 Uzgodnienie   planu połączenia spółek zależnych od Emitenta
16/2020 Aktualizacja   informacji o stanie negocjacji z potencjalnym inwestorem strategicznym
15/2020 Otrzymanie   zaliczek na poczet podwyższenia kapitału zakładowego
14/2020 Otrzymanie   zaliczek na poczet podwyższenia kapitału zakładowego
13/2020 Otrzymanie   zaliczek na poczet podwyższenia kapitału zakładowego
12/2020 Wykaz   akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym   Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 17 czerwca 2020 roku
11/2020 Zawarcie   porozumienia w sprawie wykupu obligacji serii F8 oraz F11
10/2020 Zawarcie   porozumienia w sprawie przedterminowego wykupu obligacji serii F12
9/2020 Zawarcie   porozumienia w sprawie spłaty pożyczki XZ sp. z o.o.
8/2020 Zwołanie   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Merlin Group S.A. na dzień 17 czerwca 2020   roku
7/2020 sprostowanie   raportu nr 6/2020 – aktualna Struktura Akcjonariatu
6/2020 Aktualna   Struktura Akcjonariatu
5/2020 Zmiana   stanu posiadania – zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej
4/2020 Zmiana   stanu posiadania – zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej
3/2020 Rozpoczęcie   negocjacji z potencjalnym inwestorem strategicznym
2/2020 Zawarcie   kolejnego porozumienia w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii F8
1/2020 Wykaz   akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym   Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 23 grudnia 2019 roku
19/2019 Zwołanie   Walnego Zgromadzenia Merlin Group S.A. na dzień 23 grudzień 2019 r.
18/2019 Zawarcie   porozumienia w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii F8
17/2019 Nawiązanie   współpracy z Ticketmaster Poland Sp. z o.o. przez spółkę zależną od Emitenta
16/2019 Wykaz   akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym   Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 17 października 2019 roku
14/2019 Zwołanie   Walnego Zgromadzenia Merlin Group S.A. na dzień 17 października 2019 r.
13/2019 Otrzymanie   postanowienia o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego   spółki zależnej Emitenta Magus S.A. w upadłości
12/2019 Wykaz   akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym   Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2019 roku
10/2019 Zwołanie   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Merlin Group S.A. na dzień 24 czerwca 2019 r
9/2019 Oddalenie   zażalenia w sprawie odmowy zatwierdzenia układu Spółki Zależnej Emitenta   Magus S.A. w upadłości układowej
8/2019 Zawarcie   umowy pożyczki z XZ sp. z o.o.
7/2019 Zawiadomienie   w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
6/2019 Zawiadomienie   w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
5/2019 Zawiadomienie   w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
4/2019 Informacja   o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
3/2019 Wstępne,   skonsolidowane wyniki sprzedaży za 2018 rok
2/2019 Rozwiązanie   umowy o współpracy z Krypto Jam SA
1/2019 Złożenie   wniosku do Zarządu GPW o wprowadzenie akcji serii F oraz akcji serii G do   alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect
34/2018 Odmowa   zatwierdzenia układu Spółki Zależnej Emitenta Magus S.A. w upadłości   układowej
33/2018 Zmiana   stanu posiadania
32/2018 Zmiana   stanu posiadania
31/2018 Informacja   o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
30/2018 Informacja   o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
29/2018 Zmiana   warunków emisji obligacji serii F12
28/2018 Zawarcie   umowy nabycia 100% udziałów Profit M sp. z o.o.
27/2018 Stwierdzenie   przez Sąd zawarcia układu Spółki Zależnej Emitenta Magus S.A. w upadłości   układowej
26/2018 Zakończenie   głosowania nad przyjęciem układu Spółki Zależnej Emitenta Magus S.A. w   upadłości układowej
25/2018 Rezygnacja   członka Rady Nadzorczej
24/2018 Spłata   pożyczki ATP FIZ AN
23/2018 Informacja   o transakcjach osoby powiązanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze,   otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR
22/2018 Zawiadomienie   w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
21/2018 Informacja   o transakcjach osoby powiązanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze,   otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR
20/2018 Informacja   o transakcjach osoby powiązanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze,   otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR
19/2018 Zawiadomienie   w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
18/2018 Podpisanie   umowy współpracy z Krypto Jam SA
17/2018 Podpisanie   wiążącej umowy przedwstępnej zakupu spółki Profit M sp. z o.o. sp. j.
16/2018 Skonsolidowane   przychody ze sprzedaży za I półrocze 2018 roku
15/2018 Pożyczka   ATP FIZ AN
14/2018 Podpisanie   listu intencyjnego z Krypto Jam SA
13/2018 Wykaz   akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu   25 czerwca 2018 r.
11/2018 Zwołanie   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Merlin Group S.A. na dzień 25 czerwca 2018   r.
10/2018 Zmiana   stanu posiadania
9/2018 Zmiana   stanu posiadania
8/2018 Informacja   o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
7/2018 Informacja   o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
6/2018 Informacja   o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
5/2018 Zmiana   stanu posiadania
4/2018 Zawiadomienie   o transakcjach na akcjach AdMassive Group S.A w związku z art.19   Rozporządzenia MAR
3/2018 Wykaz   akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu   29 marca 2018 r.
2/2018 Zwołanie   Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Merlin Group S.A. na dzień 29 marca 2018   r.
1/2018 Złożenie   oświadczeń stron o wygaśnięciu umowy inwestycyjnej z dnia 22 lutego 2017 roku
69/2017 Nabycie   udziałów Merlin Publishing sp. z o.o.
68/2017 Korekta   zawiadomienia w sprawie zmiany stanu posiadania
67/2017 Zmiana   stanu posiadania
66/2017 Zmiana   stanu posiadania
65/2017 Zmiana   stanu posiadania
64/2017 Spłata   pożyczki udzielonej na rzecz Merlin Group S.A.
63/2017 Podwyższenie   kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego
62/2017 Umowa   inwestycyjna
61/2017 Zmiana   stanu posiadania
60/2017 Udzielenie   pożyczki na rzecz Merlin Group S.A.
59/2017 Zmiana   stanu posiadania
58/2017 Korekta   zawiadomienia w sprawie zmiany stanu posiadania
57/2017 Zmiana   stanu posiadania
56/2017 Korekta   zawiadomienia w sprawie zmiany stanu posiadania
55/2017 Zmiana   stanu posiadania
54/2017 Zmiana   stanu posiadania
53/2017 Ujawnienie   informacji poufnej
51/2017 Ujawnienie   opóźnionej informacji poufnej
50/2017 Zmiana   stanu posiadania
49/2017 Rejestracja   przez Sąd nowej nazwy spółki zależnej Merlin Commerce sp. z o.o.
48/2017 Podwyższenie   kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego
46/2017 Podwyższenie   kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego
45/2017 Wykaz   akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu   29 czerwca 2017 r.
43/2017 Zawarcie   umowy inwestycyjnej
42/2017 Zmiana   stanu posiadania
41/2017 Zmiana   stanu posiadania
40/2017 Korekta   zawiadomienia w sprawie zmiany stanu posiadania
39/2017 Zwołanie   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Merlin Group S.A. na dzień 29 czerwca 2017   r.
38/2017 Złożenie   wniosku o wpis do rejestru zarządzających ASI
37/2017 Korekta   raportu bieżącego nr 37/2017 ws. oświadczenia Zarządu Emitenta o dookreśleniu   wysokości kapitału zakładowego Spółki
36/2017 Podwyższenie   kapitału w spółce zależnej Topmall sp. z o.o.
35/2017 Rozpoczęcie   negocjacji
34/2017 Zawarcie   umowy najmu przez spółkę zależną od Emitenta
33/2017 Miesięczne   skonsolidowane przychody ze sprzedaży w kwietniu 2017
32/2017 Zmiana   nazwy spółki zależnej Topmall sp. z o.o.
31/2017 Oświadczenie   Zarządu Emitenta o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki
30/2017 Zmiana   stanu posiadania – korekta informacji
29/2017 Oświadczenie   Zarządu Emitenta o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki
27/2017 Zapłata   z tytułu nabycia składników majątkowych CDP.PL
26/2017 Przedterminowy   wykup 713 obligacji serii F2 oraz umorzenie 713 obligacji serii F2
25/2017 Przedterminowy   wykup obligacji serii F1 oraz umorzenie obligacji serii F1
24/2017 Przedterminowy   wykup obligacji serii E oraz umorzenie obligacji serii E
23/2017 Przedterminowy   wykup obligacji serii D oraz umorzenie obligacji serii D
22/2017 Przedterminowy   wykup obligacji serii C oraz umorzenie obligacji serii C
21/2017 Przedterminowy   wykup obligacji serii A oraz umorzenie obligacji serii A
20/2017 Zawiązanie   spółki zależnej – Merlin Business Services sp. z o.o.
19/2017 Zawarcie   Aneksu nr 1 do Umowy Inwestycyjnej z ATP FIZ AN zarządzanym przez Saturn TFI   z dnia 22 lutego 2017 roku
18/2017 Miesięczne   skonsolidowane przychody ze sprzedaży za marzec 2017
17/2017 Emisja   obligacji w spółce zależnej Topmall Sp. z o.o.
16/2017 Zmiana   stanu posiadania
15/2017 Zawiązanie   spółki zależnej – Merlin Publishing sp. z o.o.
14/2017 Zmiana   stanu posiadania
13/2017 Zmiana   stanu posiadania
12/2017 Wznowieniu   subskrypcji akcji serii E
11/2017 Zawieszenie   subskrypcji akcji serii E
10/2017 Miesięczne   skonsolidowane przychody ze sprzedaży narastająco za 2017
9/2017 Publikacja   komunikatu aktualizującego nr 1 do memorandum informacyjnego
8/2017 Umowa   nabycia składników majątkowych CDP.PL
7/2017 Zawarcie   Listu intencyjnego w sprawie potencjalnego nabycia składników majątkowych   związanych ze sklepem internetowym cdp.pl
6/2017 Zawarcie   Umowy Inwestycyjnej z Saturn TFI
5/2017 Zawarcie   ugody
4/2017 Publikacja   Aneksu nr 1 do Memorandum Informacyjnego
3/2017 Miesięczne   skonsolidowane przychody ze sprzedaży za styczeń 2017
2/2017 Publikacja   Memorandum Informacyjnego w związku z emisją akcji serii E
1/2017 Emisja   obligacji w spółce zależnej Topmall Sp. z o.o.
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI