25/2021 Umorzenie   postępowania o stwierdzenie nieważności uchwały
24/2021 Skonsolidowany   i jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2021
23/2021 Zmiana   terminu publikacji raportu okresowego za trzeci kwartał 2021 r.
22/2021 Zawarcie   umowy z Autoryzowanym Doradcą
21/2021 Wypowiedzenie   umowy świadczenia usług autoryzowanego doradcy przez Autoryzowanego Doradcę   Emitenta
20/2021 Jednostkowy   i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2021 roku
19/2021 Życiorysy   zawodowe nowych Członków Rady Nadzorczej Emitenta
18/2021 Powołanie   Członków Rady Nadzorczej Merlin Group spółka akcyjna
17/2021 Treść   uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A., które   odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 roku
16/2021 Rezygnacja   członka Rady Nadzorczej
15/2021 Wprowadzenie   zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie   akcjonariusza Spółki
14/2021 Zamiana   akcji imiennych na akcje na okaziciela
13/2021 Zwołanie   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Merlin Group S.A. na dzień 30 czerwca 2021   roku
12/2021 Życiorys   nowego członka Rady Nadzorczej
11/2021 Powołanie   Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji
10/2021 Jednostkowy   i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2021 roku
9/2021 Rezygnacja   członka Rady Nadzorczej Emitenta
8/2021 Rezygnacja   członka Rady Nadzorczej Emitenta
7/2021 Rezygnacja   członka Rady Nadzorczej Emitenta
6/2021 Jednostkowy   i skonsolidowany raport roczny za 2020 r.
5/2021 Jednostkowy   i skonsolidowany raport roczny za 2020 r.
4/2021 Otrzymanie   odpisu pozwu o stwierdzenie nieważności uchwały Nadzwyczajnego Walnego   Zgromadzenia podjętej w dniu 8 grudnia 2020 roku
3/2021 Rezygnacja   osoby zarządzającej
2/2021 Rejestracja   przez sąd rejestrowy zmiany Statutu Emitenta
1/2021 Harmonogram   publikacji raportów okresowych w 2021 roku
41/2020 Rejestracja   przez Sąd zmiany statutu Emitenta
40/2020 Piąte   (ostatnie) wezwanie do złożenia dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych   (niezdematerializowanych)
39/2020 Treść   uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A.,   które odbyło się w dniu 8 grudnia 2020 roku
38/2020 Powołanie   członków Rady Nadzorczej
37/2020 Rezygnacja   członka Rady Nadzorczej Emitenta
36/2020 Rezygnacja   członka Rady Nadzorczej Emitenta
35/2020 Czwarte   wezwanie do złożenia dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych   (niezdematerializowanych)
34/2020 Otrzymanie   odpisu pozwu w sprawie zaskarżenia uchwał Walnego Zgromadzenia Emitenta   podjętych w dniu 17 czerwca 2020 r.
33/2020 Trzecie   wezwanie do złożenia dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych   (niezdematerializowanych)
32/2020 Jednostkowy   i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 r.
31/2020 Zwołanie   Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Merlin Group S.A. na dzień 8 grudnia 2020   r.
30/2020 Powołanie   osób zarządzających
29/2020 Rezygnacja   osoby zarządzającej
28/2020 Drugie   wezwanie do złożenia dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych   (niezdematerializowanych)
27/2020 Odstąpienie   od wniesienia apelacji
26/2020 Powołanie   osób zarządzających
25/2020 Pierwsze   wezwanie do złożenia dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych   (niezdematerializowanych)
24/2020 Powołanie   Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta
23/2020 Jednostkowy   i skonsolidowany raport MerlinGroup za Q2 2020
22/2020 Uzupełnienie   raportu o zakończeniu subskrypcji akcji serii Ł
21/2020 Powzięcie   informacji w sprawie zaskarżenia uchwał Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu   17 czerwca 2020 r.
20/2020 Publikacja   wyroku w sprawie zaskarżonych uchwał
19/2020 Zakończenie   subskrypcji akcji serii Ł
18/2020 Przyjęcie   tekstu jednolitego statutu przez Radę Nadzorczą Emitenta
17/2020 Rejestracja   przez Sąd zmiany statutu Emitenta
16/2020 Wykup   i umorzenie obligacji serii F12
15/2020 Wykup   i umorzenie obligacji serii F8 i F11
14/2020 Uzupełnienie   raportu EBI zawierającego treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne   Zgromadzenie Merlin Group S.A., które odbyło się w dniu 17 czerwca 2020 roku
13/2020 Treść   uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A., które   odbyło się w dniu 17 czerwca 2020 roku
12/2020 Powołanie   i rezygnacja członków Rady Nadzorczej
11/2020 Rezygnacja   członka Rady Nadzorczej Emitenta
10/2020 Zwołanie   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Merlin Group S.A. na dzień 17 czerwca 2020
9/2020 Jednostkowy   i skonsolidowany raport MerlinGroup za Q1 2020
8/2020 Odmowa   rejestracji zmian Statutu Emitenta
7/2020 Jednostkowy   i skonsolidowany raport roczny za 2019 r.
6/2020 Informacja   o podpisaniu przez Emitenta z firmą audytorską umowy o badanie jednostkowych   oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta
5/2020 Otrzymanie   odpisu pozwu o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwał Nadzwyczajnego   Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 23 grudnia 2019 roku
4/2020 Powołanie   osób zarządzających
3/2020 Harmonogram   publikacji raportów okresowych w 2020 roku
2/2020 Powzięcie   informacji w sprawie wniesienia pozwu o stwierdzeniu nieważności uchwał   Walnego Zgromadzenia z dnia 23 grudnia 2019 roku.
1/2020 Informacje   udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 6   k.s.h.
26/2019 Powołanie   i odwołanie członków Rady Nadzorczej
25/2019 Treść   uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A., które   odbyło się w dniu 23 grudnia 2019 roku MERLIN GROUP Spółka Akcyjna
24/2019 Wykup   i umorzenie obligacji serii F7
23/2019 Zwołanie   Walnego Zgromadzenia Merlin Group S.A. na dzień 23 grudzień 2019 r.
22/2019 Informację   w sprawie Walnego Zgromadzenie Merlin Group S.A. zwołanego na dzień 17   października 2019 r
21/2019 Raport   okresowy za III kwartał 2019 roku
20/2019 Rezygnacja   Członka Zarządu
19/2019 Ogłoszenie   przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść uchwał   powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie do czasu ogłoszenia przerwy
18/2019 Zwołanie   Walnego Zgromadzenia Merlin Group S.A. na dzień 17 października 2019 r.
17/2019 Raport   okresowy za II kwartał 2019 roku
16/2019 Życiorys   zawodowy nowego członka Rady Nadzorczej Emitenta
15/2019 Treść   uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A., które   odbyło się w dniu 24 czerwca 2019 roku
14/2019 Powołanie   i odwołanie członków Rady Nadzorczej
13/2019 Zwołanie   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Merlin Group S.A. na dzień 24 czerwca 2019   r.
12/2019 Raport   okresowy za I kwartał 2019 roku
11/2019 Rejestracja   przez Sąd zmian Statutu Emitenta obejmujących zmianę wysokości kapitału   zakładowego
10/2019 Uzupełnienie   raportu w sprawie powołania członków Zarządu
9/2019 Powołanie   osób zarządzających
8/2019 Rezygnacje   osób zarządzających
7/2019 Jednostkowy   i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2018
6/2019 Wybór   biegłego rewidenta
5/2019 Zakończenie   subskrypcji akcji serii L
4/2019 Przedterminowy   wykup obligacji serii F8, F9 i F10
3/2019 Przedterminowy   wykup obligacji serii F6
2/2019 Podwyższenie   kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego
1/2019 Harmonogram   publikacji raportów okresowych w 2019 roku
31/2018 Zakończenie   subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii J
30/2018 Korekta   raportu bieżącego „Wydanie dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia   kapitału zakładowego Emitenta”
29/2018 Wydanie   dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego   Emitenta
28/2018 Raport   okresowy za III kwartał 2018 roku
27/2018 Zamiana   akcji imiennych na akcję na okaziciela
26/2018 Zakończenie   subskrypcji i przydział obligacji zwykłych imiennych serii F12
25/2018 Emisja   obligacji serii F12
24/2018 Powołanie   Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta
23/2018 Rezygnacja   członka Rady Nadzorczej
22/2018 Rejestracja   przez Sąd zmiany statutu Spółki
21/2018 Rezygnacja   członka Rady Nadzorczej
20/2018 Zakończenie   subskrypcji obligacji i przydział obligacji serii F11
19/2018 Emisja   obligacji serii F11
18/2018 Jednostkowy   i skonsolidowany raport Merlin Group za 2Q2018
17/2018 Treść   uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A., które   odbyło się w dniu 25 czerwca 2018 r.
16/2018 Emisja   obligacji ? zakończenie subskrypcji
15/2018 Zwołanie   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Merlin Group S.A. na dzień 25 czerwca 2018   r.
14/2018 Jednostkowy   i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2017
13/2018 Raport   okresowy za I kwartał 2018 roku
12/2018 Sprostowanie   oczywistej omyłki aktu notarialnego z dnia 29 marca 2018 r. zawierającego   uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta
11/2018 Zawarcie   umowy o wprowadzenie akcji serii F oraz G Spółki do obrotu w alternatywnym   systemie obrotu (rynek NewConnect)
10/2018 Treść   uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A.,   które odbyło się w dniu 29 marca 2018 r.
9/2018 Zwołanie   Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Merlin Group S.A. na dzień 29 marca 2018   r.
8/2018 Emisja   obligacji
7/2018 Wybór   biegłego rewidenta
6/2018 Raport   okresowy za IV kwartał 2017 roku
5/2018 Harmonogram   publikacji raportów okresowych w roku 2018
4/2018 Incydentalne   naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
3/2018 Incydentalne   naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
2/2018 Zakończenie   subskrypcji akcji serii G
1/2018 Zakończenie   subskrypcji akcji serii F
51/2017 Rezygnacja   członka Zarządu Merlin Group S.A.
50/2017 Zaprzestanie   publikacji prognoz i odwołanie prognozy wyników finansowych na rok 2017
49/2017 Emisja   obligacji ? zakończenie subskrypcji
48/2017 Wejście   w życie umowy o wprowadzenie akcji serii A, C i E Spółki do obrotu w   alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect)
47/2017 Rozwiązanie   umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenie akcji Spółki do   alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect
46/2017 Emisja   obligacji
45/2017 Zawarcie   umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
44/2017 Rozwiązanie   umowy z Autoryzowanym Doradcą
43/2017 Emisja   obligacji ? zakończenie subskrypcji
42/2017 Rejestracja   przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta
41/2017 Przedterminowy   wykup obligacji serii F4 i F5 oraz umorzenie obligacji serii F4 i F5
40/2017 Emisja   obligacji i zakończenie subskrypcji
39/2017 Raport   okresowy za III kwartał 2017 roku
38/2017 Podpisanie   umowy z Autoryzowanym Doradcą EBC Solicitors S.A.
37/2017 Emisja   obligacji
36/2017 Rejestracja   przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta
35/2017 Rejestracja   przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta
34/2017 Rejestracja   przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta
33/2017 Emisja   obligacji ? zakończenie subskrypcji
32/2017 Emisja   obligacji
31/2017 Raport   okresowy za II kwartał 2017 roku
30/2017 Incydentalne   naruszenie obowiązków informacyjnych
29/2017 Emisja   obligacji ? zakończenie subskrypcji
28/2017 Emisja   obligacji
27/2017 Odwołanie   oraz powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki
26/2017 Treść   uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A., które   odbyło się w dniu 29 czerwca 2017 r.
25/2017 Zwołanie   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Merlin Group S.A. na dzień 29 czerwca 2017   r.
24/2017 Rejestracja   podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta
23/2017 Jednostkowy   i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2016
22/2017 Raport   okresowy za I kwartał 2017 roku
21/2017 Podwyższenie   kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego – emisja akcji serii G
20/2017 Zamknięcie   subskrypcji akcji serii E
19/2017 Korekta   raportu bieżącego nr 17/2017 ws. podwyższenie kapitału zakładowego w   granicach kapitału docelowego – emisja akcji serii F
18/2017 Incydentalne   naruszenie obowiązków informacyjnych
17/2017 Podwyższenie   kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego – emisja akcji serii F
16/2017 Emisja   obligacji ? zakończenie subskrypcji
15/2017 Emisja   obligacji
14/2017 Emisja   obligacji
13/2017 Rejestracja   przez Sąd zmiany statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta
12/2017 Emisja   obligacji ? zakończenie subskrypcji
11/2017 Wybór   biegłego rewidenta
10/2017 Powołanie   Członka Zarządu Emitenta
9/2017 Emisja   obligacji
8/2017 Emisja   obligacji ? zakończenie subskrypcji
7/2017 Publikacja   Aneksu nr 1 do Memorandum Informacyjnego
6/2017 Prognoza   wyników finansowych na lata 2017-2018
5/2017 Jednostkowy   i skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2016
4/2017 Emisja   obligacji
3/2017 Publikacja   Memorandum Informacyjnego w związku z emisją akcji serii E
2/2017 Emisja   obligacji
1/2017 Harmonogram   publikacji raportów okresowych w 2017 roku
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI