Raport EBI 16/2022

Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami Emitenta MERLIN GROUP Spółka Akcyjna

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 1 czerwca 2022 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 507/2022 w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami Spółki w związku z nieprzekazaniem raportu rocznego lub skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2021.

W związku z nieprzekazaniem przez Emitenta skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za rok 2021, Zarząd Giełdy działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2) i ust. 1a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, postanowił zawiesić obrót akcjami Emitenta do końca drugiego dnia obrotu następującego po dniu, w którym Spółka przekaże do publicznej wiadomości, odpowiednio, raport roczny lub skonsolidowany raport roczny za rok 2021, w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Emitent pragnie wyjaśnić, że nie przekazał do publicznej wiadomości skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za rok 2021, z uwagi na przedłużające się prace nad skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniem finansowym, z uwagi na czasowy brak dostępu Spółki do rzetelnych danych sprzedażowych oraz systemu finansowo-księgowego. Zgodnie z informacją opublikowaną w raporcie bieżącym EBI nr 14/2022 z dnia 31 maja 2022 roku, Emitent przekaże zaległy raport roczny za rok 2021 do publicznej wiadomości w dniu 29 lipca 2022 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 13) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Robert Boruc – Członek Zarządu

 

 

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
NEWCONNECT
RAPORTY
DANE FINANSOWE
KONTAKT BOI